Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για το έργο «Επισκευή και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου του Δήμου Φυλής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ


Ημ/νια : ……..02-03-2021…….
Αρ. Πρωτ. : ……. 5365…….

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 61-63

13341, Άνω Λιόσια
πληροφορίες : κ. Καραμπίνη Ε.
τηλ. 2131603481
Φαξ : 2131603465
Email[email protected]

Προς: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &
Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής
Αντιστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
101 91 Παπάγου – Αθήνα
[email protected]

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ.

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».

Ο Δήμος Φυλής Νομού Αττικής κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04 12 2017(ΦΕΚ 4841/29 12 2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ ου 221 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» A.M. 184/2020
Προϋπολογισμός μελέτης : 31.999.997,93 € με Φ.Π.Α. 24% που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Φυλής.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04 03 202 1 και ώρα 09 .00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας ( www.mimed.ggde.gr ) από την Επιτροπή του άρθρου 5 (παρ.5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04 12 2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την υπ. αρ. 104 (αρ.πρωτ. 40 58/10 02 2020) απόφαση του Δημάρχου Φυλής.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Φυλής : www fyli gr και
β) στην ιστοσελίδα ( www.mimed.ggde.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: