Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ … ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 & ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                             Άνω Λιόσια : ……….. 29-11-2018 ………
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                    Αρ. Πρωτ. : ………. 44654 …………….

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο Δήμος ΦΥΛΗΣ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 90α/18, με εκτιμώμενη συνολική αξία 2.976.021,81 € (με Φ.Π.Α.)
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20η Δεκεμβρίου 2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24 Δεκεμβρίου 2018.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2131603481, FAX επικοινωνίας 2131603465, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.
3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι 45214100-1.
6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει- τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
10. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η :
27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
       Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η :
3η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ.
11. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε:
i) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
13. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
14. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030370, (2018ΕΠ08510047) δυνάμει της με Α.Π.1754/05-10-18 (ΑΔΑ : Ω5ΣΚ7Λ7-9ΡΧ) απόφασης ένταξης της Περιφέρειας Αττικής και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
15. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 48.000,35 € και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
18. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
19. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
20. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 90/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Έχει εκδοθεί η με αριθμό 1454/19-11-18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
21. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής και στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr
                                                                                   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Συνημμένα Αρχεία :

1._ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_235Α_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

3._ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

4._ΓΕΝΙΚΗ__ΣΥΓΓΡΑΦΗ_signed

6._ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

7._ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ_signed

8._ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΗΜ_signed

9._ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ_signed

10._ΤΕΧΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΜΕΛΕΤΗΣ_signed

11._ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ_signed

13._ΕΝΤΥΠΟ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

15.__PROMETRHSH_HM_signed

16._ΣΑΥ_signed

17._ΦΑΥ_signed

18._ΤΕΥΔ_signed

16._ΤΕΥΔ_επεξεργασιμο

A-04_ΚΑΤΟΨΗ_ΥΠΟΓΕΙΟΥ

A-07_ΚΑΤΟΨΗ_ΔΩΜΑΤΩΝ_-_ΣΤΕΓΩΝ_-_ΡΥΣΕΩΝ

A-08_ΤΟΜΗ_1-1___TOMH_2-2

A-10_ΒΟΡΕΙΑ_ΟΨΗ____ΝΟΤΙΑ_ΟΨΗ

A-11_ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ_ΟΨΗ____ΔΥΤΙΚΗ_ΟΨΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΗΜΜΕΛΕΤΗΣ_signed