ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης Ο.Ε. (31-7-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια: 26-7-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 30122
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                   

                         

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η -Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ  Η

 

    Σας γνωρίζουμε ότι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου, αναβάλλεται η ορισθείσα συνεδρίαση για τις 30-7-2019, ημέρα Τρίτη & ώρα 12:00 και θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 31-7-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε στην με αρ.30 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το θέμα που είχε συμπεριληφθεί στην κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι θεμάτων, ως εξής:

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 29214/22-7-2019 1ου Πρακτικού & υπ’ αριθμ 30124/26-7-2019                    2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2022» Α.Μ.: 15Κ/2019 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 7.583.196,19€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για σύνταξη γνωμοδότησης για την επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Πολύβιου Παππού σχετικά με αποζημίωση εξαιτίας ζημιών που υπέστη η οικοσκευή στο υπόγειο της οικίας του, από πλημμύρα που προκλήθηκε μετά από βλάβη που υπέστη ο αγωγός ύδρευσης που βρίσκεται σε διπλανό οικόπεδο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξωδικαστικό συμβιβασμό σχετικά με αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ΛΙΟΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ στην Π.Ε. Δροσούπολης & Π.Ε. Κέντρου της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (υποχρεώσεις παρόδιων ιδιοκτητών), κατόπιν αίτησης στα πλαίσια του εξώδικου συμβιβασμού και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ