Πρόσκληση 30ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 30-7-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια: 26-7-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 30122
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

             Σας καλούμε  όπως  προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 30-7-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.30 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 29214/22-7-2019 1ου Πρακτικού & υπ’ αριθμ 30124/26-7-2019                    2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2022» Α.Μ.: 15Κ/2019 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 7.583.196,19€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ