Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 6-4-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 02-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 8612

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6-4-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί έγκρισης Πίνακα Στοχοθεσίας για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικών αποτελεσμάτων 2021, όπως διαμορφώνεται μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΑΡΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟ και στη δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κα ΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, για την από κοινού νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμ. 14ο), κατά τη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 14-4-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.48/2021 απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΑΡΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟ και στη δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κα ΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, για την από κοινού νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμ. 17ο), κατά τη συζήτηση της Ανακοπής που άσκησε η Τράπεζα Eurobank κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 15-4-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.48/2021 απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ