Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 06-04-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 02-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 8613

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 17 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 06-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

  1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης Πίνακα Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021, μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση.

  1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

  1. Παραχώρηση της χρήσης του χώρου κτιρίου (Κτηνιατρικού Χώρου στο Πάρκο Πόλης) του Δήμου Φυλής σε εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση πράξεων στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2021 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 14.915.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 122/2020 μελέτης με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε περιοχή της Δ.Κ. Φυλής Δήμου Φυλής», προϋπολογισμού 1.078.800,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ