Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 5-4-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 01-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 8373

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5-4-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών/αμοιβών), στη συζήτηση της αγωγής των Ντουμπάκη Στυλιανού κ.λ.π. (συνολικά 85 εργαζομένων) κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 8-4-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

 1. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας των ΟΛΓΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ κ.λ.π. (24 δικαιούχων).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

 1. Αποζημίωση Επικειμένων -κατόπιν και της υπ’ αρ.176/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- για την ιδιοκτησία της Σταυρούλας Μασούρη του Αναστασίου με             κ.α. 11-11α στο Ο.Τ. 1Α της Δ.Ε. Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

 1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (3η αναμόρφωση οικ. έτους 2021).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω μικρότερης δαπάνης σχετικά με την αρχική χρηματοδότηση προγράμματος της Ε.Ε. στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Επιστροφή χρηματικού ποσού εκ παραδρομής εισπραχθέντος στην ΜΑΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για προμήθεια γραμματοσήμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.207/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Έγκριση του 8ου Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Α.Μ. 50/17.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» Α.Μ. 198/2019.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ςΤΗ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 57/2018 Προϋπολογισμός Μελέτης: 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8404/1-4-2021 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευη Νέου Γηπέδου 5X5 στη Δ.Ε. ανω Λιοσίων του Δήμου Φυλής» Α.Μ. 58/2018 Προϋπολογισμός μελέτης: 67.000,00 € (με Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8405/1-4-2021 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.366/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης Μητρώου εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) έτους 2021, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Οικονομάκης Μιχαήλ)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 58/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 49.600,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 34/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 744.000,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 255/2020, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 7251/19-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ» Α.Μ. 228/2020, δυνάμει του υπ’ αριθμ.7250/19-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ ΄΄ΑΜΥΝΑ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 49/2020, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 7249/19-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 320/2020, προϋπολογισμού 74.297,08€ (συμπ/νου ΦΠΑ), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 7255/19-3-2021 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Παροχή Υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ», Α.Μ. 218/2020  Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 7253/19-3-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

        (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» Α.Μ. 227/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 71.523,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 7252/19-3-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 217/2020 Τ.Υ προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), δυνάμει του υπ΄αριθμ. 7254/19.3.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Λήψη απόφασης για: α) Κήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WC ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.346/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 46.500,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) ως ΑΓΟΝΟΥ, β) Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της με αρ. πρωτ. 4838/         26-2-2021 Διακήρυξης & γ) Επαναπροκήρυξη του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 1. Επικύρωση της αρ. 2/2021 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.  κα Πατρικίου Ευσταθία)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ