Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 16-7-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια: 11-7-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 27128
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε  όπως  προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 16-7-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.28 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/ 19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/ 24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα ΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κατά της υπ’ αριθ. 12681/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Αναίρεση) επί των υπ’ αριθ.2829/2019 και 2830/2019 αποφάσεων του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΠΗ ΖΩΦΡΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.:52/2019 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ. 23661/27-6-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 25299/4-7-19 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της Εταιρείας EGRITOS GROUP-Συνεργασία Α.Ε.)» Α.Μ.:9/2019 (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ