Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 26-7-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια: 22-7-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 29269
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

             Σας καλούμε  όπως  προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 26-7-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.29 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης Αναστολής της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Φυλής και της με αρ.667/2019 απόφασης του 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ, στη δικάσιμο της 31-7-2019 και σε κάθε  μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για την επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των κληρονόμων της αποβιωσάσης Αθανασίου Μαρίας του Κωνσταντίνου & την καταβολή ποσού 3.522,00 €, ως αποζημίωση εξαιτίας ζημιών που υπέστη η οικοσκευή και η οικία της από την πλημμύρα της 22-10-2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για την επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Κυριαζή Χαράλαμπου & την καταβολή ποσού 4.882,60 €, ως αποζημίωση εξαιτίας ζημιών που υπέστη η οικία του από δέντρα που είχαν τοποθετηθεί από το Δήμο στο πεζοδρόμιο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για την επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Κοντοστάθη Ευαγγελίας του Αριστείδη & την καταβολή ποσού 2.470,00 €, ως αποζημίωση εξαιτίας ζημιών που υπέστη η οικοσκευή της από την πλημμύρα του έτους 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Λήψη απόφασης για την επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Παππά Ελένης του Βασιλείου & την καταβολή ποσού 3.000,00 €, ως αποζημίωση εξαιτίας κλοπής, συνεπεία κατάρρευσης του μαντρότοιχου του οικοπέδου της κατά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις του έτους 2017.

 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΑΧΑΡΗ, για τη σύνταξη γνωμοδότησης περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ΛΙΟΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του Νικολάου, για την αποζημίωση εδαφικής έκτασης στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ