Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 1-7-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια: 27-6-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 23812
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

             Σας καλούμε  όπως  προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 1-7-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.27 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Προϋπολογισμός: 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 23724/27-6-19 Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για την επιλογή των μελών στην επιτροπή διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)

                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       

 

 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ