Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 29-7-2019 και ώρα 12:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Άνω Λιόσια 25-7-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 30061
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 29-7-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:15, για να συζητήσουμε στην με αρ. 12 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

 1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 94/2019 απόφασης Δ.Σ. περί υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού για στελέχωση της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει.
 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την κατάθεση φακέλου στη ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ.       
 1. Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας, του αθλητικού συλλόγου
  «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» KICK BOXING στην Ουγγαρία που θα διεξαχθεί στις 24/8/2019.
 1. Λήψη απόφασης για απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Φυλής.
 1. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων & Κοινοτήτων για την καταμέτρηση και την εκτίμηση ακινήτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τα έτη 2019-2020.
 1. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος κινητών πραγμάτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τα έτη 2019-2020.
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών.
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών.
 1. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγορικού Γραφείου «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία», δυνάμει της αρ. 340/2018 απόφασης Ο.Ε. περί παροχής πληρεξουσιότητας.
 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Καμηλαράκη Βασιλείου, δυνάμει της αρ. 24/2017 απόφασης Ο.Ε. περί παροχής πληρεξουσιότητας.
 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Γκούσκου Διονυσίου δυνάμει της αρ. 141/2019 απόφασης Ο.Ε. περί παροχής πληρεξουσιότητας.
 1. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
 1. Έγκριση συμμετοχής δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Φυλής στην τεχνική συνάντηση που αφορά το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργία συνεργιών μεταξύ αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς».
 1. Έγκριση του Δήμου Φυλής, για παροχή σύμφωνης γνώμης του Ε.Ο.Τ, σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής.
 1. Διαγραφή οφειλής ύδρευσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
 1. Έγκριση του από 27-3-2019 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Απεξήλωση και ανακατασκευή πλακών δαπέδων δύο αιθουσών κτιρίου 2 του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων» Α.Μ. 80/2015.
 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης υδραυλικών έργων και οδοποιίας στις περιοχές Λίμνη, Ζωφριάς και Λίμνη Άνω Λιοσίων».
 1. Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες: «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων και εργασιών πρόληψης ή αποκατάστασης μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις ή θεομηνία», Α.Μ. 50/17.
 1. Έγκριση 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 151/2015. Προϋπολογισμού Μελέτης : 1.562.601,62 € (με Φ.Π.Α. 24%). Ανάδοχος : ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Φυλής», Α.Μ.29/2018.
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε οδούς και κατασκευή νέας οδού», Α.Μ. 340/16.
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.10/2016.
 1. Έγκριση 3ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 105/16.
 1. Έγκριση παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» (Α.Μ. 99/18).
 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Κατασκευή νέων πλατειών και επισκευή υφισταμένων στο Δήμο Φυλής», Α.Μ.99/18.
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας και παραλαβή υποστηρικτικών μελετών της μελέτης: «Αντιπλημμυρική μελέτη δυτικού τμήματος Άνω Λιοσίων», Α.Μ 217/19.
 1. Επικύρωση της αριθ. 18/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ν.π.δ.δ.
 1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5030370 και κωδικό ΠΔΕ 2018ΕΠ08510047

       

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ