Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο : «Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Φυλής» & καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Τρίτη 26/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Άνω Λιόσια, 12/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 4265
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 341/2018, προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Φυλής».

Ο διαγωνισμός αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φυλής, όπως αυτά φαίνονται στους πίνακες των οχημάτων ανά υπηρεσία, οι οποίοι παρατίθενται στην Τεχνική Έκθεση της υπ’ αρ. 341/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η δαπάνη για την ασφάλιση των παραπάνω οχημάτων, προϋπολογίζεται να ανέλθει στο μικτό ποσό των 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των λοιπών επιβαρύνσεων και θα αντληθεί από τους Κωδικούς Αριθμούς των υπηρεσιών του Δήμου ως εξής :

1) Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού : 25.000 € . ( Κ.Α. 20.6253.10001)
2) Υπηρεσία Ύδρευσης , Άρδευσης και Αποχέτευσης : 5.000 € . (K.A. 25.6253.10001)
3) Υπηρεσίες Πρασίνου : 8.000 € . (K.A. 35.6253.10001)
4) Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινων. Πολιτικής : 6.000 € (K.A. 15.6253.10001)
5) Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες : 12.000 € . (K.A. 10.6253.10001)
6) Τεχνική Υπηρεσία : 13.000 €. (K.A. 30.6253.10001)
7) Υπηρεσία Δόμησης : 1.000 € . (K.A. 40.6253.10001)

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου των οικονομικών ετών 2019 & 2020.
Η ασφάλιση των οχημάτων, κατατάσσεται στον Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66514110-0.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. [ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ]

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φυλής, διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων 1 στα Άνω Λιόσια , ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών, η οποία θα συνεδριάσει την 26/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ..

Οι προσφορές που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, υποβάλλονται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό κτήριο που βρίσκεται επί της Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια Τ.Κ. 13341, κατά τα οριζόμενα στην διακήρυξη, ενώ πρώτα έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα δραστηριότητα ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.2496/97 «Ασφαλιστική σύμβαση» όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιάς ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών.

Υπεργολαβία: Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει υπεργολάβους.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.

Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                  Συνημμένα  Αρχεία :