Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 05-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 8647


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την υπηρεσία με τίτλο «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (Α.Μ.35/2021)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 449.376,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 362.400,00, ΦΠΑ : € 86.976,00).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 35-6262-00009 σχετική πίστωση των προϋπολογισμών του Δήμου των οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023 ως πολυετής δαπάνη (120.000,00 € για το 2021, 165.000,00 € για το 2022 και 164.376,00 € για το 2023).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Δήμο Φυλής.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αποψίλωση των αυτοφυών αγριόχορτων και ανεπιθύμητης βλάστησης, σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, πεζοδρόμια, ρείθρα, στις αστικές περιοχές και στα ερείσματα των οδών επικοινωνίας των διαφόρων οικιστικών περιοχών του Δήμου Φυλής. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με την ενοικίαση κατάλληλων μηχανημάτων για την καταστροφή, κοπή ή εκρίζωση αυτοφυών αγριόχορτων και ανεπιθύμητης βλάστησης. Η ενοικίαση θα γίνει γιατί ο Δήμος Φυλής δεν διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα για την εκτέλεση της εργασίας και λόγω της επιθυμητής μεγάλης έντασης εργασίας σε μεγάλες εκτάσεις και του περιορισμένου χρόνου που πρέπει να εκτελεστεί αυτή (αντιπυρική περίοδος). Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι κατάλληλα και οι επιχειρήσεις που τα διαθέτουν να έχουν ανάλογη εμπειρία, ώστε να είναι αποτελεσματικά.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 77112000-8 Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή γεωργικών μηχανημάτων με χειριστή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 13/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07-05-2021 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 01/04/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 108306.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ , ήτοι 7.248,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 108306 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

Συμπληρωματικά: