Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για Εκσυγχρονισμό Δαπέδων Αθλητικών Χώρων και Παιδικών Χαρών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 06-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 8877


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» (Α.Μ.316/2020)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 965.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 779.000,00 , ΦΠΑ : € 186.960,00).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 60713110001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής , ΣΑΕΠ 085. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ08500014).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δαπέδων αθλητικών χώρων και δαπέδων ασφαλείας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των αθλητικών χώρων και των παιδικών χαρών του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια δαπέδων ασφαλείας, ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας και συστήματος ακρυλικού αθλητικού δαπέδου για την διαμόρφωση και την λειτουργική αναβάθμιση των υπό παρέμβαση χώρων, στους οποίους παρατηρούνται βασικές ελλείψεις στην κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας, βάσει των ισχύοντων προτύπων, είτε λόγω πολυκαιρισμού και παλαιότητας των υφιστάμενων υποδομών, είτε λόγω της πολυχρηστικότητας των επιλεγμένων χώρων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33682000-4 «Πλακίδια από ελαστικό», 44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 14/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10-05-2021 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/04/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 108331.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ , ήτοι 15.580,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 108331 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

Συμπληρωματικά: