Συνοπτικός Διαγωνισμός για Τεχνική Υποστήριξη για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 23-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 10885

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ »

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Φυλής».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  40.000,00 € ΦΠΑ: 9.600,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο οποίο θα προβλέπονται:

  • Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης
  • Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο
  • Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
  • Έκθεση Διαβούλευσης
  • Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 58/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

(CPV): 79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή αυτής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05/05/2021 ώρα 11:00 π.μ.

Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  κατά την ημερομηνία διαγωνισμού,  ήτοι  στις 05/05/202 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 11:00 π.μ..

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών – προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι τέσσερις (4) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται είτε γραπτώς στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341, Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] μέχρι και την 29/04/2021 (6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα Αρχεία :