Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για Τεχνικό Σύμβουλο Επιχειρησιακού Σχεδίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 14-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 9856


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για  την  υπηρεσία  με  τίτλο  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (Α.Μ.37/2021)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 306.273,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 246.995,10€, ΦΠΑ: 59.278,82€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 10-6142-10029 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2021  του Φορέα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικής Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Φυλής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 79410000-1   Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
  • 79411100-9   Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη  από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 20-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14-05-2021 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09-04-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 108857

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ , ήτοι 4.939,90 €.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 108857 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

Συμπληρωματικά: