ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 16-10-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  16-10-2020

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020,  ημέρα Παρασκευή , ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 16-10-2020 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

297

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί διορισμού των δικηγόρων Αθηνών: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & 2. ΜΑΡΙΝΟΥ Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την παράστασή τους  ενώπιον
του Πειθαρχικού Συμβουλίου, για τη νομική υποστήριξη Αιρετού του Δ. Φυλής,
κατά τη δικάσιμο της 22-9-2020, δυνάμει της 839/2020 Απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28444/16-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

298

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί διορισμού των δικηγόρων Αθηνών: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                             Ν.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΜΑΡΟΥΔΗ, για την παράστασή τους ενώπιον του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, για τη νομική υποστήριξη Αιρετού του Δ. Φυλής, στη
δικάσιμο της 22-9-2020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της 840/2020
Απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28445/16-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

299

Αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Φυλής και των:1.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥ του Κωνσταντίνου, 2. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΠΟΥ του Μιχαήλ,                    3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ του Μιχαήλ,
4. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ του Ιωάννη,                                5.
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΠΟΥ του Ιωάννη, 6. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΠΠΟΥ του Ιωάννη  μετά από άσκηση
αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28446/16-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

300

Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ.26540/29-9-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
Ενστάσεων επί της υποβληθείσας ένστασης της Εταιρείας «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά των όρων της υπ’ αριθμ.25402/18-9-2020 Διακήρυξης
Δημάρχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» Α.Μ.145/2020, προϋπολογισμού 74.391,44€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).Ματαίωση
του Διαγωνισμού και Επαναπροκήρυξη αυτού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28447/16-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..