Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 11-02-2021
Αριθ. Πρωτ.: 3209

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού,
για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»
Α.Μ.: 317/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24% (74.400,00€ με Φ.Π.Α.24%)

 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»..

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου (έργων, δράσεων, κλπ.) που αφορά σε:

  1. Παρουσίαση της περιοχής του Δήμου Φυλής βάσει των τομέων που προσδιορίζουν την αναπτυξιακή της ταυτότητα.

  2. Περιγραφή του πλαισίου που στοιχειοθετεί την αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής Αναπτυξιακής Στρατηγικής στο Δήμο Φυλής.

  3. Ένταξη και σύνδεση της προτεινόμενης στρατηγικής στα υφιστάμενα θεσμικά και αναπτυξιακά πλαίσια της Περιφέρειας Αττικής και της χώρας.

  4. Διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής της κατάλληλης χωρικής ενότητας του Δήμου Φυλής για σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.

  5. Παρουσίαση της προτεινόμενης κατάλληλης χωρικής ενότητας του Δήμου Φυλής για σχεδιασμό και εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

  6. Προσδιορισμός του συστήματος διακυβέρνησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Φυλής της Περιφέρειας Αττικής.

  7. Περιγραφή των διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχικών διαδικασιών που θα πρέπει να περιλαμβάνει η Αναπτυξιακή Στρατηγική για την προτεινόμενη χωρική ενότητα.

  8. Προσδιορισμός ενδεικτικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης για την Αναπτυξιακή Στρατηγική, με την ανάλογη μεθοδολογία τεκμηρίωσης.

  9. Προσδιορισμός του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της αντίστοιχης περιοχής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 14.400,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Τρίτη 23-02-2021, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 23/02/2021 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Συνημμένα Αρχεία :