Διαγωνισμός για μίσθωση από τον Δήμο Φυλής ακινήτων για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άνω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: [email protected]

Ημ/νια : ……..08-02-2021…..
Αρ. Πρωτ. : ……. 2824…….

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ,
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

 Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:

Προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020», βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτης 341/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .

Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και 01/03/2021 ημέρα Δευτέρα, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μισθώσει :

Α) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής επιφάνειας 180-200 m2, στην Π.Ε «Άνω και Κάτω Λίμνη», εντός των ορίων της Δ.Ε Άνω Λιοσίων, για την στέγαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη υπογείου, που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος, για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών.

Β) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής επιφάνειας 100-120 m2, στην Δ.Ε Φυλής, για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής.

Γ) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής επιφάνειας 80-100 m2, στην Δ.Ε Φυλής, για την στέγαση του Αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Δ) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής επιφάνειας περίπου 120 m2, στην Π.Ε «Κέντρο», εντός των ορίων της Δ.Ε Άνω Λιοσίων, για την στέγαση του Γραφείου Δημοτικών Παρατάξεων.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές- ανάγκες που πρέπει να καλύπτουν τα προς μίσθωση κτίρια είναι:

  • Για την εύκολη πρόσβαση του κοινού να βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων.

  • Να διαθέτουν οικοδομική άδεια.

  • Να υπάρχουν τουαλέτες.

  • Να διαθέτουν κλιματισμό, ψύξη & θέρμανση, όπως επίσης και εξαερισμό.

  • Να διαθέτουν δεύτερη έξοδο, η οποία θα χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου.

  • Να διαθέτουν πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Τα προς μίσθωση κτίρια θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το γενικό οικοδομικό κανονισμό, να διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισμό και παροχή νερού με δικούς τους ανεξάρτητους μετρητές, σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζουν επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (κουζίνα, αποθήκες, λεβητοστάσιο, wc κ.λπ.).

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 – 77 κα Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συνημμένα: