Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για αναλώσιμα υλικά, μελάνια, τόνερ, γραφική ύλη και φωτοτυπικό χαρτί


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 30-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 36824

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
«1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΟΝΕΡ (ομάδα 1), CPV: 30125120-8 & 30192110-5
2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ομάδα 2), CPV: 30192700-8
3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ομάδα 3), CPV: 30197643-5»
Α.Μ.: 345/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.984,42 € χωρίς Φ. Π. Α. 24% (74.380,68€ με Φ.Π.Α.24%)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ανά ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , σε συνάρτηση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρακάτω ειδών : 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΟΝΕΡ (ομάδα 1) CPV: 30125120-8 & 30192110-5, 2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ομάδα 2) CPV: 30192700-8, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ομάδα 3) CPV: 30197643-5 για το έτος 2021.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια:

1) αναλωσίμων υλικών – μελανιών και τόνερ για τους Η/Υ , τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα,

2) γραφικής ύλης και

3) φωτοτυπικού χαρτιού, απαραίτητων για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.

Τα προς προμήθεια υλικά, περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες των ενδεικτικών προϋπολογισμών, καταχωρημένα (κατά ομάδες υλικών):

  • Ομάδα 1 ( αναλώσιμα υλικά – μελάνια & τόνερ )

  • Ομάδα 2 ( γραφική ύλη )

  • Ομάδα 3 ( φωτοτυπικό χαρτί)

Προσφορές υποβάλλονται ανά ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων των παραπάνω ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.380,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.984,42€ ΦΠΑ: 14.396,26€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξάντλησης των προς προμήθεια ειδών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Δευτέρα 25-01-2021, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 25/01/2021 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

και έχουν ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή, εμπορία και διακίνηση:

1) αναλωσίμων υλικών – μελανιών και τόνερ για τους Η/Υ , τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα,

2) γραφικής ύλης και

3) φωτοτυπικού χαρτιού

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία :