Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημ/νια : ……..29-12-2020…..
Αρ. Πρωτ. : ……. 36685…….

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 321/20 με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.239.380,00 € (με Φ.Π.Α.)

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https//fyli .gr . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11η Ιανουαρίου 2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 14η Ιανουαρίου 2021.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2131603481, FAX επικοινωνίας 2131603465, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι 45246400-7 .

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει- τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

  1. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η :

18η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η :

21η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

  1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε:

i) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

ii) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

13. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

14. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Κ.Α. 25.7312.10003 και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (19.990,00 €) και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

19. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η υποβολή μαζί με την προσφορά, βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, ότι επισκέφθηκαν την περιοχή του δημοπρατούμενου έργου και έλαβαν πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

20. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

21. Η έγκριση εκτέλεσης του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 245/20 04-12-2020(ΑΔΑ: 6ΡΛΓΩΗΤ-Δ77) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

22. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής και στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Συμπληρωματικά: