ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Άνω Λιόσια 2-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                          Αριθ. πρωτ. 48395
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                             

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Φυλής έχοντας υπόψη

  • τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
  • τον ΟΕΥ του Δήμου Φυλής

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/ νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο την «εκπόνηση και υπογραφή τεχνικών μελετών προς αρωγή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Φυλής»

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής  ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,

Γ) Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με αντικείμενο τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων.

  ή να έχουν εκπονήσει αξιόλογες ειδικές μελέτες που αφορούν το αντικείμενο της θέσης.

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστον πέντε ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Πτυχίο καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την Πέμπτη 5-12-2019 μέχρι και την Δευτέρα  16-12-2019 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής (αρμόδιος υπάλληλος Δημήτρης Τσουκαλάς τηλ: 2132042703) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                            

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

        

                                                                                         

                                                                                                               

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συνημμένα: