Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος με εποπτεία λειτουργίας:

1. Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα και Γραφείο:
          — Συντήρησης Πρασίνου
— Συντήρησης Οδοποιίας – Υποδομών
— Συντήρησης δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων
— Γρ. Περιβάλλοντος

2. Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα:
          — Αποκομιδής Απορριμμάτων
— Ανακυκλώσιμων Υλικών όλων των Δημοτικών Ενοτήτων
— Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων
— Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων

3. Γραφείου Πολιτικής Προστασίας με καθήκοντα:
— Σχεδιασμού, συντονισμού δράσεων και διατύπωση εισηγήσεων για την πρόσληψη,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
— Επεξεργασίας ειδικότερων προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία
των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετοχής στην οργάνωση της πυροπροστασίας των
δασών και διατύπωσης προτάσεων για την αποκατάσταση των δασών.

4. Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Λαϊκών Αγορών του Τμήματος Απασχόλησης – Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με καθήκοντα:
— Εποπτεία και μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (όπως περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων)
— Σχεδιασμός και συντονισμός των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Οδός Αχαρνών 61, Άνω Λιόσια 
Τηλ.: 213 1603472-73
Fax:  210 2470032

Αντιδήμαρχος με εποπτεία λειτουργίας:
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα:
— Οδοποιίας – Κυκλοφορίας  & Συγκοινωνιακών Έργων
— Κτιριακών Έργων & Κοινόχρηστων χώρων
— Υδραυλικών – Αποχέτευσης & Ομβρίων
— Προγραμματισμού και υποστήριξης
— Μεγάλων Έργων και Μελετών

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Οδός Αχαρνών 61, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 213 1603476-77
Fax:  213 1603465

Αντιδήμαρχος με εποπτεία λειτουργίας:
Τμήματος Συντήρησης Η/Μ – Ύδρευσης (βλάβες) – Αποχέτευσης (συνδέσεις) με καθήκοντα:
— Τη μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Δεξαμένες Νερού)
— Τη μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε ότι αφορά τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και κοινόχρηστων χώρων
— Τη ενημέρωση του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο
— Τη μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε ότι αφορά το δίκτυο ύδρευσης
— Την επισήμανση των ελλείψεων και απαιτούμενων επεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης σε όλο το φάσμα αυτής
— Τη χαρτογραφική αποτύπωση των μεταβολών των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης σε συνεργασία με την Τεχνική Υηρεσία
— Τη μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών
— Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας ενεργειακής διαχείρισης – Α.Π.Ε. – φωτοβολταϊκών

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Οδός Αχαρνών 61, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 213 1603474-75

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου με εποπτεία λειτουργίας:

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου:
          — Τμήμα ΚΕΠ Ζεφυρίου
— Τμήμα Καθαριότητας
— Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου
— Τμήμα Συντήρησης Υποδομών
— Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
— Τέλεση Πολιτικού Γάμου
— Εποπτεία των δημοτικών κτιρίων, μνημείων, αρχαιολογικών και λαογραφικών χώρων και ανάδειξη αυτών

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (πρώην Δημαρχείο Ζεφυρίου), Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ζεφύρι
Τηλ.: 213 2038804
Fax:  213 2038841

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φυλής με εποπτεία λειτουργίας:

Aποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Φυλής:
— Τμήμα ΚΕΠ Φυλής
— Τμήμα Καθαριότητας
— Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου
— Τμήμα Συντήρησης Υποδομών
— Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
— Γραφείο Κοιμητηρίου Φυλής
— Τέλεση Πολιτικού Γάμου
— Εποπτεία των δημοτικών κτιρίων, μνημείων, αρχαιολογικών και λαογραφικών χώρων και ανάδειξη αυτών
— Προώθηση θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και αγροτουρισμού
— Σχεδιασμός για την προστασία των ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δημοτικό Κατάστημα Φυλής (πρώην Δημαρχείο Φυλής), Φυλή
Τηλ.: 210 2411444 – 210 2411702
Fax:  210 2411011