CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πρακτική άσκηση ενός (1) υποψήφιου Δικηγόρου

Αναρτήθηκε στις 13/03/2023, στην κατηγορία Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πλατεία Ηρώων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα Κοντούλα Ευθυμία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2042703, 745
E – MAIL : [email protected]

 

Ημ/νια : 13/03/2023
Αρ. Πρωτ. : 8672

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ (-1-) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύουν.

3.Την υπ’ αριθ. 378/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο .

4.Την από 21/2/2018 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών για «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Φυλής», όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 871/Β΄/13-3-2018

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους υποψήφιους δικηγόρους, συνολικά ένα (-1-) άτομο, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου  Φυλής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

-Το χρονικό διάστημα της άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα (6) μηνών μετά από αίτηση των υποψήφιων και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Την προσεχή περίοδο η εξάμηνη άσκηση των ασκουμένων στην Νομική Υπηρεσία ξεκινά από 1η  Απριλίου 2023 και λήγει την 30 Σεπτεμβρίου 2023.

– Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου τους θα είναι ο Δήμαρχος, ως Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

– Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από χρηματικό ένταλμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

– Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Δήμαρχο Φυλής, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων  δικηγόρων στο Δήμο Φυλής υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εγγράφως ή με εξουσιοδότησή του στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής εντός 10 ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της πρόσκλησης (δηλαδή από 14/3/2023 μέχρι 23/3/2023), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 15:00 .) και η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.fyli.gr.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο για τους ασκούμενους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή τους έχοντες καταθέσει αίτηση άσκησης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι συμπληρώνουν:

  1. αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στο Δήμο Φυλής, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται: α) στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  3. υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86, ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν το τέλος της εξαμηνιαίας άσκησης στον Δήμο Φυλής.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι θα δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους.

Επίσης, ότι αποδέχονται τη θέση εφόσον επιλεγούν.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση.

 

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ