Ανακοίνωση Πρόσληψης 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες πυροπροστασίας της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   

                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 206/28-04-2021 (ΑΔΑ:Ψ1Γ6ΩΗΤ-5ΥΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων για τρίμηνη εργασία (Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για τις ανάγκες πυροπροστασίας της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου στις παρακάτω ειδικότητες:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ.

ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.
 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια Γ΄ κατηγορίας

και Εμπειρία δύο (2) ετών  

10

Τρείς (3) μήνες

από την υπογραφή της σύμβασης

2.
 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ ( BOBCAT )

 2

Τρείς (3) μήνες

από την υπογραφή της σύμβασης

3.
 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

με άδεια
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

10

Τρείς (3) μήνες

από την υπογραφή της σύμβασης

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από τη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Πιστοποιητικό γέννησης 

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

-Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

-Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

-Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Γ’ Κατηγορίας ή     Χειριστή Μηχανήματος Έργου

-Βεβαίωση διετούς (τουλάχιστον) προϋπηρεσίας για τους οδηγούς

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δήμο Φυλής

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης στο Δήμο Φυλής

-Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης

-Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ

-Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

-Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

– Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Ο χρόνος έναρξης του τριμήνου για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Υποδείγματα Αιτήσεων και Υπευθύνων Δηλώσεων θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από το Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.ΠΑΠΠΟΥΣ