Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                          Άνω Λιόσια 20-3-2019
                                                                           Αριθ. Πρωτ. 9493

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
             Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

     Ο Δήμος Φυλής ύστερα από την υπ’ αριθ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΖΜΤΩΗΤ-ΑΕΓ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΝΟ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

30

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δύο (2) μήνες

                                         Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 50 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Α.Φ.Μ. (να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο)
5. Α.Μ.Κ.Α. (να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο)
6. Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο)
7. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας λογαριασμού τραπέζης

                            ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Δημάρχου (Δ/νση: Πλατεία Ηρώων, τηλ: 213 2042 805) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαθανασίου Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 22-3-2019 έως 29-3-2019.

Η παρούσα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ