ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια 2/9/2020

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                 Αρ. πρωτ : 23573

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πλατεία Ηρώων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα Κοντούλα Ευθυμία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2042745 – 703
FAX : 210-2472000
E – MAIL : [email protected]

ΘΕΜΑ : Πρακτικό ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 22316/20-8-2020 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Οι παρακάτω υπογράφουσες:
1) Κοντούλα Ευθυμία του Γεωργίου, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Φυλής του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και
2) Καρποδίνη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου υπάλληλος του Δήμου Φυλής
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών, προβαίνουμε σήμερα την Τετάρτη 2/9/2020, στην ανάρτηση των :
α) πίνακα επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης
β) πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης
γ) πίνακα επιλαχόντων
δ) πίνακα απορριπτέων
της υπ’ αριθμ. 22316/20-8-2020 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Το παρόν συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων κατάταξης, οι οποίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email : [email protected] από την Πέμπτη 3/9/2020 μέχρι την Παρασκευή 4/9/2020.
Το παρόν θα αναρτηθεί μαζί με τους πίνακες στην ιστοσελίδα του Δήμου www.fyli.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΑΣΑ                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

              ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                                                     ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

 

Δείτε τους πίνακες :