Αναβολή της για τις 15/3/2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Άνω Λιόσια 15-3-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 8418

 

                                          ΠΡΟΣ
                                Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

ΘΕΜΑ : « Αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθ. πρωτ. : 7680/8-3-2019 πρόσκλησή μας.

            Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με τις οποίες :
           «9. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επι¬τρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρό¬εδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

           Μετά τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι αναβάλλουμε την τακτική για 15/3/2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του κ. Δημάρχου.

Θα ακολουθήσει έκδοση νέας ημερήσιας διάταξης.

                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ