CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022 (1η Φάση)

Αναρτήθηκε στις 22/08/2022, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Άνω Λιόσια, 19/08/2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                  Αρ. πρωτ.: 28640
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Προμηθειών

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022 (1η Φάση) »

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Κωδ. Πράξης MIS (ΟΠΣ): 5029604

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 234.360,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 189.000,00 € και ΦΠΑ 24 % ποσού 45.360,00€).

Το παρόν Έργο περιλαμβάνεται στην Πράξη : ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με κωδικό MIS / ΟΠΣ 5029604, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και βασική Υλική Συνδρομή του ΤΕΒΑ/FEAD» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικής Αττικής..

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 18Κ/2022 μελέτη της υπηρεσίας.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Α.Α. Είδος CPV
1.          Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες CPV 92000000-1
2.          Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες CPV 85300000-2
3.          Υπηρεσίες Κοινωνικών Ερευνών CPV 79315000-5
4.          Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης CPV 79411000-8
5.          Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων CPV 79416200-5

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο όλων των ειδών (άρθρων).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  έως τις 31/12/2022 .

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την  16/09/2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 μ.µ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο (σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) https://fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 170538

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ΗΜΕΡΩΝ (ή δώδεκα (12) ΜΗΝΕΣ) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ 3.780,00€ και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 170538 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)