Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Φυλής»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 30-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 32972


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Φυλής για 2 έτη» (2020-2022)
Αρ. Μελέτης: 17/2020

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (μεγαλύτερο ποσοστό μέσης έκπτωσης επί τοις εκατό επί του καθαρού προϋπολογισθέντος ποσού), σύµφωνα µε τις διατάξεις των:

 • Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος2396/53»
 • Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει
 • N.2307/Α’/113/1995 – Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
 • του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 – και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 – τα οποία προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52,αντίστοιχα.
 • Ν.2503/1997/τ.Α’/107 – Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµαταΟ.Τ.Α.
 • Ν.2539/97/τΑ’/244 – Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &Κοινοτήτων»
 • Το άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α – 19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -…και άλλες διατάξεις.»
 • Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 263/2020

για την ανακήρυξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Φυλής» (2020-2022), συνολικού προϋπολογισμού 1.377.838,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (1.111.160,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ύψους 275.567,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (222.232,00€ χωρίς το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:04/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00μ.μ

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 08/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.π.μ.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. και μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, της κατηγορίας / κατηγοριών, για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 103177.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.fyli.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 103177 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)