Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 23-06-2020
Αριθ. Πρωτ.: 16176

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019»

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 222.437,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 179.385,00€ και ΦΠΑ 24 % ποσού 43.052,40€).

Το παρόν Έργο περιλαμβάνεται στην Πράξη : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με κωδικό MIS / ΟΠΣ 5029604, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και βασική Υλική Συνδρομή του ΤΕΒΑ/FEAD» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού (ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με στόχο τη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 30Κ/2020 μελέτη της υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • CPV 92000000-1: Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
  • CPV 85300000-2: Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες
  • CPV 92331210-5: Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
  • CPV 79315000-5: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ερευνών

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο όλων των ειδών (άρθρων).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  έξι (6) μήνες. 

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την  24/06/2020  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 12:00 μ.µ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/07/2020 και ώρα 16:00.μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο (σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) https://fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 93819

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ  ΣΑΡΑΝΤΑ (240) ΗΜΕΡΩΝ (ή ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (3.587,70€).

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 93819 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)