CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για Παρεμβάσεις Πολυεπίπεδης – Ολοκληρωμένης Αναβάθμισης και Αναζωογόνησης στο Ιστορικό Κέντρο της Δ.Ε. Φυλής του Δήμου Φυλής.

Αναρτήθηκε στις 12/05/2023, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Άνω Λιόσια, 12-05-2023
Αριθ. Πρωτ.: 17277

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
2023/S 092-281941

Προκήρυξη σύμβασης Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Ταχ. κωδικός: 13341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://fyli.gr

I.3)Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Παρεμβάσεις Πολυεπίπεδης – Ολοκληρωμένης Αναβάθμισης και Αναζωογόνησης στο Ιστορικό Κέντρο της Δ.Ε. Φυλής του Δήμου Φυλής.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45233260 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους

II.1.3)Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αστική ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Φυλής του Δήμου Φυλής και σε επιλεγμένες οδούς με στόχο την λειτουργική, περιβαλλοντική και αισθητική βελτίωση της περιοχής παρέμβασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση της αστικής κινητικότητας και των χαρακτηριστικών του ιστορικού κέντρου, βελτιώνοντας με αυτό το τρόπο την επισκεψιμότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής.

Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει την διαμόρφωση οδών και πεζοδρομίων α)στη Λεωφόρο Φυλής, β) στις οδούς Θρασύλλου, και Θρασύβουλου γ) στους ενδιάμεσους δρόμους από την οδό Φυλής έως την οδό Μπιζανίου, καθώς και από τη Λεωφόρο Φυλής έως την οδό Ηρακλείτου. Το αντικείμενο αφορά στη μελέτη και την κατασκευή του έργου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7.892.100,00 EUR

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

45211360 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αστική ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Φυλής του Δήμου Φυλής και σε επιλεγμένες οδούς με στόχο την λειτουργική, περιβαλλοντική και αισθητική βελτίωση της περιοχής παρέμβασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση της αστικής κινητικότητας και των χαρακτηριστικών του ιστορικού κέντρου, βελτιώνοντας με αυτό το τρόπο την επισκεψιμότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής.

Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει την Διαμόρφωση οδών και πεζοδρομίων α)στη Λεωφόρο Φυλής, β) στις οδούς Θρασύλλου, και Θρασύβουλου γ) στους ενδιάμεσους δρόμους από την οδό Φυλής έως την οδό Μπιζανίου, καθώς και από τη Λεωφόρο Φυλής έως την οδό Ηρακλείτου. Το αντικείμενο αφορά στη μελέτη και την κατασκευή του έργου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6)Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7.892.100,00 EUR

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 24

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1-16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» – ID 16873-.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της (που αποτελεί και αποκλειστική τμηματική προθεσμία), ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει για έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία την πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη, την πλήρη Φυτοτεχνική μελέτη του έργου και την πλήρη μελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 14/06/2023

Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά

IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 16/06/2023

Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ – ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 13341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fyli.gr

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τού αναθέτοντος φορέα, κατά παράβαση τής

νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να

ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού αναθέτοντος

φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που

δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά

μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε

αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της

πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής

προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017,

κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον αναθέτοντα

φορέα, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της

υπ’ αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα

στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε

περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που

πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων

φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη

ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της

κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία

διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα

με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 13341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fyli.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

08/05/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ 

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 191980 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)