CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019

Αναρτήθηκε στις 30/11/2021, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Προμηθειών
«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019» της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» – ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) 5029604
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 43 Κ / 2021

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
για την επιλογή αναδόχου για το Έργο :
Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019

 

  • Προϋπολογισμός: 6.663.080,00€ προ ΦΠΑ (7.623.240,20 € με ΦΠΑ 13% και 24%)
  • Τρόπος εκτέλεσης: Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός
  • Κριτήριο Ανάθεσης: Η   πλέον   συμφέρουσα   από   οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
  • ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   39741/29-11-2021

Κ.Α.Ε. 15.6474.10015 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Φυλής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια  τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ του Δυτικού Τομέα. Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται α) η προμήθεια των ανωτέρω ειδών, β) η μεταφορά αυτών σε δέματα και η παράδοσή τους με κατάλληλα οχήματα στους χώρους διανομής, και γ) η εκφόρτωση, τοποθέτηση και παράδοση αυτών ταξινομημένων ανά κατηγορία δέματος εντός των χώρων διανομής στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος), όπως τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφέρονται στη Διακήρυξη και στο Παράρτημα Ι αυτής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV CODE

Τμήμα Α: ΤΡΟΦΙΜΑ

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις / 1.000 gr 15612120-8
Ζυμαρικά No 6 / 500 gr 15850000-1
Γάλα εβαπορέ / 400 gr 15511600-9
Τυρί γραβιέρα ΠΟΠ / 250 gr 15544000-3
Τυρί φέτα ΠΟΠ / 400 gr 15542300-2
Ζάχαρη Λευκή κρυσταλλική / 1.000 gr 15831200-4
Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο / 1 ltr 15411110-6
Ρύζι / 500 gr 03211300-6
Φακές ψιλες / 500 gr 03212211-2
Φασόλια / 500 gr 03221210-1
Ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας / 500 gr 15331427-6
Βόειο κρέας / 1κιλό 15111000-9
Χοιρινό κρέας / 1κιλό 15113000-3
Κρέμα δημητριακών / 300 gr 15884000-8
Κρέμα ρυζάλευρο / 300 gr 15612220-9
Γάλα σκόνη για μωρά 1ης βρεφικής ηλικίας / 400 gr 15511700-0
Γάλα σκόνη για μωρά 2ης βρεφικής ηλικίας / 400 gr 15511700-0
Πατάτες / 2 κιλά 03212100-1
Μήλα / 2 κιλά 03222321-9
Πορτοκάλια / 2 κιλά 03222220-1

Τμήμα Β: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Μωρομάντηλα / 50-80 τμχ 33711430-0
Πάνες / συσκευασία τουλάχιστον 20 τεμαχίων 33771200-7
Οδοντόκρεμα / 75-100 ml 33711720-0
Οδοντόβουρτσα / τμχ 33711710-7
Σαμπουάν 33711610-6
Σκόνη για πλύσιμο ρούχων / τουλάχιστον 55 μεζούρες 39831200-8
Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης / 1000 ml 39830000-9
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων / 400 ml 39832000-3

 

Προσφορές υποβάλλονται ανά «Τμήμα», όπως ορίζεται στη συνέχεια:

  • Τμήμα Α: ΤΡΟΦΙΜΑ,
  • Τμήμα Β: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ο κάθε «Προσφέρων» μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή και για τα δύο ανωτέρω «Τμήματα».

Οι προσφορές πρέπει ,επί ποινή αποκλεισμού, να δίδονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του «Τμήματος» για το οποίο ο κάθε Προσφέρων συμμετέχει και να περιλαμβάνουν ανάλυση τιμήματος  ανά προϊόν/αγαθό και συνολικό τίμημα για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του Τμήματος.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το συνολικό προσφερόμενο τίμημα για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του κάθε Τμήματος.

 

Η σύμβαση για κάθε Τμήμα θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.623.240,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.663.080,00€), ποσό που αντιστοιχεί στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα.

  • Η εκτιμώμενη του Τμήματος Α της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.564.057,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.808.900,00€).
  • Η εκτιμώμενη του Τμήματος Β της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.059.183,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 854.180,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την  07.01.2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30.12.2021  και ώρα 16:00.μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 143536

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  ελάχιστος χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  μέχρι της 30.06.2022.

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών, ήτοι ποσού  133.261,60  ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο δέκα (10) ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                               

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 143536 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)