CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για τη μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων Δήμου Φυλής

Αναρτήθηκε στις 18/09/2023, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]
 

Άνω Λιόσια, 15-09-2023
Αριθ. Πρωτ.: 34789

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 185/2023,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 310.310,00€ περιλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24%

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εντός των ορίων του Δήμου Φυλής, για την απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών, φερτών, από πάσης φύσεως απορρίμματα (μπάζα, σκουπίδια, ογκώδη αντικείμενα, ξηρά χόρτα κλπ) και γενικά καθαρισμό των ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, με σκοπό τη διασφάλιση της πόλης από ενδεχόμενες πλημμύρες, κατά τους χειμερινούς μήνες, και την προάσπιση της ασφάλειας και της περιουσίας των περιοίκων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45520000-8 “Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή”. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ  (ΤΥΠΟΥ BOBCAT) 53.800,00
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ (DRAGLINE) 22 RB 50.250,00
ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 65.000,00
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΞΕΣΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 25.200,00
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ (ΤΣΑΠΑ) 56.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 250.250,00
ΦΠΑ 24%  60.060,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 310.310,00

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών της μελέτης .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 310.310,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 250.250,00).

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, ως προς τις ώρες και την τιμή. Δεν υπάρχει υποχρέωση για εξάντληση των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί στην μελέτη. Η Υπηρεσία μπορεί να μειώσει το σύνολο των ωρών εργασίας αναλόγως των συνθηκών και του αντικειμένου των εργασιών, ο δε ανάδοχος, υποχρεούται να συμμορφωθεί.

Η μίσθωση των χωματουργικών μηχανημάτων θα καλύψει σχετικό χρονικό διάστημα 5 ετών από την υπογραφή της σύμβασης, εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν τα ημερομίσθια όπως αναγράφονται στον προϋπολογισμό μελέτης, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατόπιν έγγραφης εντολής και συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι το ανώτερο μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η μίσθωση για κάθε μηχάνημα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού αυτής μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού τουλάχιστον μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2027.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 6 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, με την τήρηση των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων του ως άνω άρθρου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης κατά το άρθρο 27, παρ.1 του Ν. 4412/2016 επειδή η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 26/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/09/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό S: 2023/S 178-557713 με ημερομηνία δημοσίευσης την 15/09/2023.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 226276  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της προεκτιμόμενης αξίας της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., ποσού πέντε χιλιάδων και πέντε ευρώ (5.005,00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/11/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 226276 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)