CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για την ενίσχυση υδροδότησης Δ.Ε. Φυλής μέσω υδραγωγείου Πάρνηθας

Αναρτήθηκε στις 7/09/2023, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
 

Άνω Λιόσια, 06/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 33243

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 1.444.824,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία: 1.165.181,00€ και Φ.Π.Α. 24% ποσού 279.643,44€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΤΑ-075). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075 (αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008), σύμφωνα με την υπ. αριθμ ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023//18-05-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία – τηλεχειριμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ).

Αντικείμενο της πράξης είναι η «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 196/2022 μελέτη της υπηρεσίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»
  • 43328100-9 «Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων»

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες (15 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, την 12/10/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.µ..  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 06/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 01/09/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 221247.

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών είναι για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (23.303,62€).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο  δέκα (10) ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  http://www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 221247 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)