CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Αναρτήθηκε στις 11/09/2023, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]
Άνω Λιόσια, 08/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 33678

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Α.Μ.: 36/2023, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 369.704,90€ περιλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24%

 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων  του Δήμου Φυλής. Η παρούσα αφορά την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Φυλής, ανάλογα με την ειδικότητα και τη φύση της απασχόλησης του κάθε εργαζομένου, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 43726 / 2019 (ΦΕΚ2208/Β΄/2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18100000-0  Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο Ομάδες (Ομάδα Α και Ομάδα Β) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην μελέτη της υπηρεσίας. Προσφορές υποβάλλονται ανά ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων της μελέτης.

Επίσης, σημειώνεται ότι η προσφορά εκάστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών της είτε της κάθε ομάδας όπως αυτές είναι διαμορφωμένες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είτε το σύνολο όλων των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων προμηθευτών δεν τηρούν τον όρο αυτόν.

Εάν για την ομάδα Β  δεν αναδειχθεί για οποιονδήποτε λόγο διαφορετικός ανάδοχος από εκείνον της ομάδας Α, τότε ο τελευταίος υποχρεούται να προμηθεύσει τον Δήμο με τα είδη των ομάδων αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ειδών είτε ανά Διεύθυνση είτε ανά είδος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 369.704,90 € με ΦΠΑ 24%. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 248.457,60€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 59.629,82€ ήτοι 308.087,42€ πλέον προαίρεσης προϋπολογισμού 61.617,48€ με ΦΠΑ ήτοι συνολική αξία σύμβασης με ΦΠΑ 369.704,90€.

Ο Δήμος σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει κατά ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού ήτοι 61.617,48€ με ΦΠΑ, σε οποιοδήποτε από τα προς προμήθεια προβλεπόμενα είδη (περιλαμβανομένων και των ειδών που στον παρόντα ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν προβλέπονται για αυτά τεμάχια) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που ενδεχομένως να απασχολήσει. Η επιπλέον προμήθεια μπορεί να ζητηθεί  εντός του χρόνου διάρκειας της σύμβασης και μέχρι του ποσού της προαίρεσης με σχετική απόφασή του, την οποία και θα κοινοποιήσει στον οριστικό ανάδοχο 15 ημέρες πριν την υποχρέωση του τελευταίου να παραδώσει τα επιπλέον προϊόντα που θα του ζητηθούν.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 31/12/2024 ή έως την εξάντληση του ποσού.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στην σχετική μελέτη της υπηρεσίας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης κατά το άρθρο 27, παρ.1 του Ν. 4412/2016 επειδή η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 19/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05/09/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 217212 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% της προεκτιμόμενης αξίας της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., της ομάδας για την οποία υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, ήτοι 4.941,15€ για την Ομάδα Α και 28,00€ για την ομάδα Β. Σε περίπτωση που υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 4.969,15.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 14/11/2024 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  http://www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 217212 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)