CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, εργαλείων και χρωμάτων

Αναρτήθηκε στις 27/03/2024, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]
 

Άνω Λιόσια,  26-03-2024

Αριθ. Πρωτ.:  10283

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων,
για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»
Α.Μ.: 26/2024, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 299.917,67€ χωρίς Φ. Π. Α. 24% (371.897,91€ με Φ.Π.Α.24%)

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 299.917,67€ χωρίς Φ. Π. Α. 24% (371.897,91€ με Φ.Π.Α.24%).

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υδραυλικών  υλικών, εργαλείων και χρωμάτων τα οποία  θα  χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου την διετία 2024, 2025, ήτοι μέχρι 31/12/2025 ή έως την εξάντληση του ποσού.

Η δαπάνη για την παρούσα προμήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στις 371.897,91€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 299.917,67€ + ΦΠΑ 24% 71.980,24€ = 371.897,91€) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2024, 2025 του Δήμου Φυλής ως πολυετής δαπάνη (Ποσό απορρόφησης στο 2024 = 170.000,00€, 2025 = 201.897,91€). Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει για τα έτη 2024 και 2025 τους Κ.Α. ως κάτωθι:

Α) 25.6662.10005 για τα υδραυλικά υλικά (Ποσό απορρόφησης 2024: 120.000,00€, Ποσό απορρόφησης 2025: 148.800,65€).

Β) 20.7135.20003 για τα εργαλεία (Ποσό απορρόφησης 2024: 20.000,00€, Ποσό απορρόφησης 2025: 24.795,73€).

Γ) 30.6661.10020 για τα χρώματα (Ποσό απορρόφησης 2024: 15.000,00€, Ποσό απορρόφησης 2025: 28.301,53€).

Δ) 15.6661.10007 για τα χρώματα (Ποσό απορρόφησης 2024: 10.000,00€, Ποσό απορρόφησης 2025: 0€).

Ε) 15.6662.10006 για τα χρώματα (Ποσό απορρόφησης 2024: 5.000,00€, Ποσό απορρόφησης 2025: 0€).

Οι  τιμές  μονάδας  για  κάθε  είδος  που  αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της μελέτης της υπηρεσίας, εκτιμήθηκαν  με  βάση  την  έρευνα  αγοράς  από  το  ελεύθερο  εμπόριο και λαμβάνοντας υπόψιν και σχετικούς διαγωνισμούς που έχει διεξάγει ο δήμος τα προηγούμενα έτη.

Η  προμήθεια  κατατάσσεται  στους  Κωδικούς  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων συμβάσεων  (CPV) :

  • 44115210-4 – Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • 42650000-7 – Πνευματικά ή μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός
  • 44111400-5 – Χρώματα και επενδύσεις τοίχων
  • 44800000-8 – Βαφές, βερνίκια και μαστίχες

Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού άνω των ορίων και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ανά  ομάδα  ή  για  το  σύνολο  των  ομάδων  των  προς  προμήθεια  ειδών.

Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΦΠΑ 24% (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Ομάδα 1: Υδραυλικά Υλικά 216.774,72 € 52.025,93 € 268.800,65 €
2 Ομάδα 2: Ηλεκτρικά Εργαλεία, Εργαλεία Χειρός και Αναλώσιμα Μικρουλικά-Μικροεξαρτήματα 36.125,59 € 8.670,14 € 44.795,73 €
3 Ομάδα 3: Χρώματα 47.017,36 € 11.284,17 € 58.301,53 €
ΣΥΝΟΛΟ 299.917,67 € 71.980,24 € 371.897,91 €

Προσφορές υποβάλλονται ανά ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων των παραπάνω ειδών.

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης για την διετία 2024, 2025, ήτοι μέχρι 31/12/2025 ή έως την εξάντληση του ποσού

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ. 26/2024 μελέτη της υπηρεσίας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 02/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/03/2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε Αναγνωριστικό δημοσίευσης: 175515-2024 με ημερομηνία δημοσίευσης την 25/03/2024. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε τους παρακάτω Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς ανά ομάδα: 1) Ομάδα 1: Υδραυλικά Υλικά: 347061, 2) Ομάδα 2: Ηλεκτρικά Εργαλεία, Εργαλεία Χειρός και Αναλώσιμα Μικρουλικά-Μικροεξαρτήματα: 347062, 3) Ομάδα 3: Χρώματα: 347064, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., για την ομάδα ή τις ομάδες υλικών για τις οποίες ο υποψήφιος συμμετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016. Πιο αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά ομάδα είναι:

  • Ομάδα 1: Υδραυλικά Υλικά: 4.335,49€ (τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών)
  • Ομάδα 2: Ηλεκτρικά Εργαλεία, Εργαλεία Χειρός και Αναλώσιμα Μικρουλικά-Μικροεξαρτήματα: 722,51€ (επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτών)
  • Ομάδα 3: Χρώματα: 940,35€ (εννιακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 150 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 347061 για την Ομάδα 1 (Υδραυλικά Υλικά), το Νο. 347062 για την Ομάδα 2 (Ηλεκτρικά Εργαλεία, Εργαλεία
Χειρός και Αναλώσιμα Μικρουλικά-Μικροεξαρτήματα)  και το Νο. 347064 την Ομάδα 3 (Χρώματα) στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)