CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες υποστήριξης δράσεων του Δήμου Φυλής για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Αναρτήθηκε στις 4/05/2023, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
 

«Υπηρεσίες υποστήριξης δράσεων του Δήμου Φυλής για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.»

 

Αριθ. Πρωτ.:  15894/03-05-2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει  διεθνή  ηλεκτρονικό ανοιχτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύµφωνα µε τις διατάξεις των:

  • Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει
  • Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &Κοινοτήτων»
  • Ν.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α – 19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -…και άλλες διατάξεις.»
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ.165/2023

για την ανακήρυξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ» διάρκειας δώδεκα μηνών από την υπογραφή της,  συνολικής  αξίας   300.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο  ποσό των  110.000 € (ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 1) + 190.000€ (ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 2) = 300.000€ ΠΛΕΟΝ φπα 24%

Τα ανωτέρω δύο τμήματα (υποέργα) αποτελούν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισηςτου Δήμου Φυλής, που πρόκειται να αξιοποιηθεί περαιτέρω και σε άλλες δράσεις («Πράσινη Πόλη», «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια») και για την αποτελεσματικότητα του συστήματος συνολικά, καθίσταται αναγκαία η ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου ως μιας ενιαίας σύμβασης. Ως εκ τούτου θα υποβληθεί στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μία ενιαία προσφορά και για τα δύο τμήματα(υποέργα).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)

Κύριος Κωδικός CPV: •  90714100-6 : Περιβαλλοντικά πληροφοριακά συστήματα

Επιπλέον Κωδικοί CPV: 38221000-0 : Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών [GIS] ,    72233000-0 : Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών και εξατομικευμένου λογισμικού,          72212700-6 : Βοηθητικά προγράμματα για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού,72212900-8 : υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 72212422-3 : πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού , 72212220-7 : υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαδικτύου (internet) &ενδοδικτύου (intranet) , 72212600-5 : υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσης δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων, 72212326-0 : υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού χαρτογράφησης,90712100-2 : Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης, 90711300-7 : Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών ,        90711000-4 : Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης  και 90713000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών περιβαλλοντικών ζητημάτων

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/05/ 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 06/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού έξι χιλιάδων  ευρώ (6.000,00€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες:  ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ και στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.fyli.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο  δέκα (10) ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Φυλή, 03-05-2023

 

Ο Δήμαρχος

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 191505 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)