Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 04-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: 26


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 1.240.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.000.000,00 , ΦΠΑ : € 240.000,00)

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30.6662.10005 σχετική πίστωση των προϋπολογισμών του Δήμου των οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022 ως πολυετής δαπάνη (10.000,00€ για το έτος 2020, 500.000,00€ για το έτος 2021 και 730.000,00€ για το έτος 2022).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Δήμο Φυλής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών άρσης επικινδυνότητας τμημάτων πλακόστρωσης πεζοδρομίων και επίστρωσης πεζοδρόμων σε διάφορες θέσεις που κατά διαστήματα προκύπτουν.

Οι εν λόγω παραδόσεις δεν θα εκτελούνται από τον προμηθευτή σε συνεχή βάση αλλά, μετά από εντολή της Υπηρεσίας τμηματικά, στη θέση των εκάστοτε εκτελούμενων έργων και στις ποσότητες που απαιτούνται στη συγκεκριμένη θέση, διανεμημένες κατάλληλα κατά μήκος των εκτελουμένων έργων.

Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

  • 44200000-2 (Δομικά υλικά)

  • 50230000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (18) δεκαοχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 11/02/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05-02-2021 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/12/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 104384.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ , ήτοι 20.000,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 104384 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

Συμπληρωματικά: