Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 23-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 32185


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για  την  παροχή υπηρεσιών  με  τίτλο  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 479.969,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 387.072,00 € και ΦΠΑ 24% ποσού 92.897,28 € ).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15.6234.10002 σχετική πίστωση των προϋπολογισμών του Δήμου των οικονομικών ετών 2020 & 2021 ως πολυετής δαπάνη.

(180.000,00€ για το έτος 2020 και 300.000,00€ για το έτος 2021).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Δήμο Φυλής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η  μίσθωση  μεταφορικών μέσων, από 12 έως 50 θέσεων με οδηγό, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά Δημοτών από και προς τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου , σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60172000-4 ( Ενοικίαση  λεωφορείων  και  πούλμαν  με  οδηγό )

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με έναρξη υποβολής προσφορών την 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28-12-2020 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/11/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΝΕΑ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 102568.

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (0,5%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ , ήτοι 1.935,36 €.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 102568 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

Συμπληρωματικά: