ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 02-03-2021 – ΠΡΑΚΤΙΚO 10ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 10Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 02-03-2021

Άνω Λιόσια σήμερα την του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 02-03-21(δια περιφοράς) ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

22

Ανάκληση της απόφασης υπ’ αρίθ. 8/21 Δημοτικού Συμβουλίου, αριθ. πρακτικού 4 και εκ νέου «Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών, Βρεφικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων που υπάγονται στον Δήμο και στα Νομικά πρόσωπα του Δήμου Φυλής καθώς και για Παιδικούς, Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία ιδιωτικής πρωτοβουλίας» λόγω του ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στον τίτλο «οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που υπάγονται στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα, καθώς και η αντικατάσταση ενός μέλους

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5374/02-03-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..