ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 06-04-2021 – ΠΡΑΚΤΙΚO 17ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 17Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 06-04-2021

Άνω Λιόσια σήμερα την 7η του μήνα Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 06-04-2021(δια περιφοράς) συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

57

Επικύρωση της αρ. 173/21
απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης Πίνακα Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) Οικονομικών
Αποτελεσμάτων 2021,  μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9025/07-04-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

58

 Επικύρωση
της αρ. 152/21 απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9027/07-04-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

59

Παραχώρηση της χρήσης
του χώρου κτιρίου (Κτηνιατρικού Χώρου στο Πάρκο Πόλης) του Δήμου Φυλής σε
εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση πράξεων στειρώσεων, σήμανσης και
καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

9028/07-04-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

60

 Έγκριση
της υπ’ αριθμ. 29/2021 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 14.915.000,00€ και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9029/07-04-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

61

 Έγκριση
της υπ’ αριθμ. 122/2020 μελέτης με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
σε περιοχή της Δ.Κ. Φυλής Δήμου Φυλής», προϋπολογισμού 1.078.800,00 € και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9030/07-04-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..