ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 09-11-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚO 30o

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 30Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 09-11-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 10η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 09-11-20 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

211

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κου Μουζακίτη Κωνσταντίνου δυνάμει της αρ.
1006/4-11-20 απόφασης Δημάρχου για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) στις 06-11-2020.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

30883/10-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

212

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών
κου Μουζακίτη Κωνσταντίνου για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών στις 12-11-2020.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

30884/10-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

213

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών
κας Παπαδήμα Ελένης – Αναστασίας δυνάμει της
αρ. 193/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

30885/10-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

214

Απόφαση για μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων κατά 40% για το σχολικό έτος 2020-2021 και ρύθμιση τυχόν οφειλών των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων σε έως και δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το σχολικό έτος 2019-2020, βάσει του ΦΕΚ 10779/12-10-2020, αρ. φύλλου 197, άρθρο 44, παρ. 2 α (Ν.4735), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2 του ΦΕΚ 1341/10-04-2020 (Ν. 4683). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συμβάσεις που λήγουν την 30η Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα έτος κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται έως τις 30η Ιουνίου 2020.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30886/10-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

215

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Φυλής για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30887/10-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

216

Ακύρωση της υπ΄αρ. 205/20 απόφασης Δ.Σ που αφορά το ν.π.δ.δ Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» περί ‘’Ακύρωσης αιτήματος για ‘Εγκριση δαπάνης ποσού 3.420,00€, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης της Γυναικείας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης, του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΕΥΝΙΚΟΣ, για την συμμετοχή τους σε αγώνα του Εθνικού Πρωταθλήματος’, σύμφωνα με την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.ΟΙΚ.-69863-02.11.2020-ΦΕΚ-4829-02.11.2020-τεύχος-Β.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30888/10-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..