ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 1-8-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚO 22ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 22Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 1-8-2018

               Άνω Λιόσια σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 1-8-2018 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

233

Επικύρωση
των υπ’αριθμ. 2/12-7-18 και 3/12-7-18 πρακτικών της
Φορολογικής Επιτροπής που αφορούν ενστάσεις τελών ύδρευσης, για
Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26521/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

234

Έγκριση
αναδιάρθρωσης Δανειακών υποχρεώσεων Δήμου Φυλής – Έγκριση
σχεδίου αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας (απαιτούμενο έντυπο
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26522/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

235

Επικύρωση
της αρ. 239/2018 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 4ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26523/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

236

Καθορισμός
αμοιβής στην παρ’ Αρείω Πάγω, δικηγόρο κα Χαροκόπου
Αγγελική, για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 217/18 απόφαση
Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26524/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

237

Καθορισμός
αμοιβής στην δικηγόρο Αθηνών κα Δημητρακοπούλου Αντωνία, για
υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 15/18 απόφαση Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26525/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

238

Έκτακτη
επιχορήγηση ποσού 34.500,00 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών και πάγιων συντηρήσεων των σχολικών μονάδων
της Β΄ ΕΣΕ για την νέα σχολική χρονιά 2018-2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26526/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

239

Τροποποίηση
της αρ. 295/2017 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας αγορά εδαφικής
έκτασης ιδιοκτησίας Α) Χρυσούλας συζύγου Παλή Δρίλου το γένος
Παναγιώτη Λιμνιού (επικαρπία) με ποσοστό του ½ εξ
αδιαιρέτου, Β) Ολυμπίας Δρίλου του Παλή και της Χρυσούλας συζύγου
Ευστρατίου Γιουβανέλη με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Γ)
Παρισιάνθης Δρίλου του Παλή και της Χρυσούλας με ποσοστό ½
εξ αδιαιρέτου εμβαδού 99,52 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ» στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ :
223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων»,
διότι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν όλοι οι ιδιοκτήτες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26527/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

240

Διόρθωση
της αρ. 288/2017 απόφ. Δ.Σ. περί απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης
ιδιοκτησίας Α) Παναγιώτη Γεώργα του Ιωάννη και της Αιμιλίας με
ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, Β) Βαρβάρας Χάλαρη του Γεωργίου
και της Χρυσούλας με ποσοστό 2/16 εξ αδιαιρέτου, Γ) Χρυσούλας
Γεώργα του Γεωργίου και της Βαρβάρας με ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου
και Δ) Κληρονόμοι Αιμιλίας Γεώργα του Γεωργίου με ποσοστό 3/16 εξ
αδιαιρέτου εμβαδού 939,72 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ» στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ :
223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων»,
διότι εκ παραδρομής αφαιρέθηκε ως καταβληθέν από την Βαρβάρα
Χάλαρη του Γεωργίου και της Χρυσούλας ποσό 10.271,46 € αντί
του ορθού 5.135,73 € και από την Χρυσούλα Γεώργα του Γεωργίου
ποσό 10.271,46 € αντί του ορθού 7.703,59 €.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26528/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

241

Μερική
ανάκληση της υπ’αρ. 325/2017 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας
αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Χριστοδούλου του
Κων/νου και της Μαρίνας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί του
συνολικού εμβαδού 585,38 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ» στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ :
223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων»
όσον αφορά την απευθείας αγορά μόνο του 50% εξ αδιαιρέτου επί του
συνολικού εμβαδού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26529/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

242

Παραλαβή
της υπ’αρ. 203/2018 μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26530/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

243

Έγκριση
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26531/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

244

Ανάκληση
της αρ. 176/18 αποφ. Δ.Σ. και Επικύρωση εκ νέου της αρ. 77/2018
απόφ. Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής»
του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26532/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

245

Επικύρωση
της αρ. 101/2018 Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί
έγκρισης ισολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2016.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26533/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

246

Επικύρωση
της αρ. 102/2018 Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί
έγκρισης απολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2016.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26534/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

247

Επικύρωση
της αρ. 103/2018 Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί
έγκρισης ισολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26535/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

248

Επικύρωση
της αρ. 104/2018 Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί
έγκρισης απολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26536/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

249

Έγκριση
της αρ. 216/2018 μελέτης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ», προϋπολογισμού
80.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26537/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

250

Έγκριση
της αρ. 217/2018 μελέτης με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26538/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

251

Έγκριση
της αρ. 215/2018 μελέτης με τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΕΡΙ»,
προϋπολογισμού 570.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26539/1-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα ……………..