ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 10-03-2021 – ΠΡΑΚΤΙΚO 11ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 11Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 10-03-2021

Άνω Λιόσια σήμερα την 10η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

23

Αποδοχή ή μη του
αιτήματος της ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το
Δήμο μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει της αρ. 103/21 απόφασης  Ο.Ε

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6366/10-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

24

Αποδοχή ή μη του
αιτήματος των 1. ΑΓΝΗΣ χήρας Α. ΚΑΚΟΥΡΗ, 2. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ και 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΚΟΥΡΗ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο μετά από
άσκηση αγωγής, δυνάμει της αρ. 104/21 απόφασης  Ο.Ε

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6368/10-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

25

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου
Αθηνών κ. Πολίτη Γεωργίου για υπόθεση που του ανατέθηκε για να παραστεί ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης προσωρινής διαταγής
της Καρρά Αλεξάνδρας κ.λ.π. κατά του Δήμου Φυλής, δυνάμει της αρ. 68/2021
απόφασης Δημάρχου.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6369/10-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

26

Σύσταση πάγιας προκαταβολής
της Δημοτικής Ενότητας Φυλής & ορισμός υπόλογου.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6370/10-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

27

Έκτακτη
επιχορήγηση ποσού 95.114,99 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη εργασιών των σχολικών μονάδων για
το έτος 2021, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα και κατά προτεραιότητα, αιτήματα
των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των 31 Σχολικών μας Μονάδων, δυνάμει της υπ’αριθμ.
3/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Α΄ΕΣΕ περί έγκρισης προγραμματισμού εκτέλεσης
των δαπανών.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6371/10-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

28

Εξέταση αιτήματος
εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της μονάδας κατασκευής κουφωμάτων και σητών
της εταιρείας «
PRM ALUMINIUM SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που βρίσκεται
στη συμβολή των οδών 41ης, 44ης & 43ης,
στο Ο.Τ. 3063, ΒΙΟΠΑ στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

6372/10-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

29

Αποζημίωση ιδιοκτησίας
ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΣ με κτηματολογικό αριθμό 661756 στα Ο.Τ. 3070 – 3071 της Π.Ε. ΒΙΟ.ΠΑ
της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 37,04 τ.μ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

6373/10-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

30

Προσκύρωση εδαφικής
έκτασης στην ιδιοκτησία ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με κτημ. Αρ. 011739 στο Ο.Τ. 269 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ Ι της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

6374/10-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..