ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 10-9-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚO 26ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 26Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 10-9-2018

        Άνω Λιόσια σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 10-9-2018 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

265

Συμμετοχή αθλητών στο Διεθνές Τουρνουά
Πάλης EUROLEAGUE FOR
SCHOOLBOYS στην Αρχαία Ολυμπία στις
22-23/9/2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29322/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

266

Ορισμός εκπροσώπου κίνησης λογαριασμών
του Δήμου Φυλής στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29323/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

267


Τροποποίηση των προγενέστερων
αποφάσεων Δ.Σ. (60/12,110/12,51/14) και ψήφιση Νέου Κανονισμού
Λειτουργίας Κοιμητηρίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29325/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

268

Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης
συνολικού ποσού 47.945,00 ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής
για την καταβολή των αναδρομικών οφειλόμενων ποσών των μέσων
Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος ετών 2012-2016 για τις δικαιούχες
σχολικές καθαρίστριες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29326/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

269

5η Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29327/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

270

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για
το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (Α.Μ. 40/17).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29328/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

271

Έγκριση πρότασης χωροθέτησης νέων
θέσεων στάσης – στάθμευσης ταξί εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29329/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

272

Έγκριση παράτασης, πέραν της αρχικής
συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ» (Α.Μ. 48/2017).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29333/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

273

Επικύρωση της αρ. 98/2018 απόφασης
Δ.Σ. ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

29335/10-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα ……………..