ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 11-11-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚO 31o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 31Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11-11-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 11η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 11-11-20 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

217

Υποβολή αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης ποσού 33.480,00€ από τον Δήμο Φυλής προς την Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή, για την κάλυψη κόστους έκτακτης συμπληρωματικής προμήθειας εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση Γυμνασίων και Λυκείων κατόπιν της υπ’αριθ. 151977/ΓΔ4/7-11-2020 σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31219/11-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

218

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Φυλής για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31220/11-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..