ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 12-10-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚO 25o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 25Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12-10-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 12η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 12-10-20 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

186

Επικύρωση της αρ. 271/20 απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης της 5ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 27911/12-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..