ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 13-10-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚO 26o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 26Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13-10-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 14η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 13-10-20 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

187

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για την παράστασή τους σε δικαστήρια μηνός Οκτωβρίου 2020, για νομική υποστήριξη του Δήμου, εξαιτίας αντικειμενικών δυσκολιών που ανάγονται στην λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

28166/14-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

188

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδήμα Ελένης-Αναστασίας για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16-10-20.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

28167/14-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..