ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 22-3-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚO 5ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 5Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 22-3-2019

      Άνω Λιόσια σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 22-3-2019 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

94

Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη
προσωπικού, για στελέχωση της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας για
την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ
ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10058/22-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

95

Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας
για τη δημιουργία και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ στο ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10093/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

96

Επικύρωση της αρ. 89/19 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10094/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

97

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς
καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1
εδάφιο δ΄ του Ν. 3463.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10095/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

98

Καθορισμός
αμοιβής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Περπατάρη Δημητρίου και Συνεργατών
για υπόθεση του Δήμου (μελέτη φακέλου, νομικές συμβουλές, έλεγχος
των υπηρεσιακών εγγράφων, σύνταξη πληροφοριακών εγγράφων προς τις
δικαστικές αρχές).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10096/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

99

Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής
Προμηθειών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10097/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

100

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
2/18-3-2019 πρακτικού της Φορολογικής Επιτροπής που αφορά
ενστάσεις τελών ύδρευσης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10098/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

101

Έγκριση μετάβασης δύο (2) υπαλλήλων
του Δήμου Φυλής στην τεχνική συνάντηση στην πόλη Καέν της
Νορμανδίας 31 Μαρτίου – 3 Απριλίου, που αφορά το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Walk the
Global Walk”.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10099/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

102

Έγκριση επιχορήγησης σχολικής ομάδας
2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής για
εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, στις
Σέρρες από 11/04/2019 έως 14/04/2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10100/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

103

Έγκριση επιχορήγησης σχολικής ομάδας
4ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής για
εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, στα
Ιωάννινα από 18/04/2019 έως 20/04/2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10101/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

104

Συμμετοχή
αθλητών και αθλητριών του Δήμου μας, στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ –
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, Α.Ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ–ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ,
Δ.Α.Σ.
Ζεφυρίου & ΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ
, στις
Σέρρες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10102/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

105

Α’ Κατανομή έτους 2019 ποσού
108.726,66 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10103/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

106

Υποβολή αιτήματος έκτακτης
χρηματοδότησης ποσού 33.232,00 € από τον Δήμο Φυλής προς την
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη κόστους εκτάκτων
λειτουργικών αναγκών κι επισκευών σχολικών κτιρίων και προμήθειας
ειδών Μ.Α.Π. για τις σχολικές καθαρίστριες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10105/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

107

Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ, ΜΠΑΛΗ, ΖΑΪΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε ΑΓ. ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (Α.Μ.: 15/14)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10106/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

108

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου : «Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής»
Α.Μ. 11/2016.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10107/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

109

Έγκριση σύναψης και όρων
τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για τη : «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10108/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

110

Έγκριση
παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «EΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»,
Α.Μ. 22/2018.    

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10109/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

111

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΖΙΑΜΠΑΡΑ
ΤΡΥΦΩΝΑ του Ιωάννου και ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑΣ του Κυριάκου συζ.
ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΤΡΥΦΩΝΑ στο Ο.Τ 1628 στην Π.Ε ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δημοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 31,00 τ.μ έκαστος.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

10110/26-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..